SKOLEGANG (K. TIL 12. TRINN)

skoler 1-12

Skoleplass

Houston og omegn er inndelt i skoledistrikt for offentlige skoler (“Public Schools”). Det er din gateadresse som bestemmer hvilket skoledistrikt og hvilken skole dine barn tilhører.
Hvilke adresser som hører til de enkelte skoler (“school boundaries”) kan endres hvert år med virkning for neste skoleår (som begynner i slutten av august). For å finne ut av hvilken skole du tilhører kan du søke på navnet til byen/stedet ditt og “Independent School District”. For eksempel “Katy Independent School District” eller “Houston Independent School District” eller “Conroe Independent School District” (Woodlands). På skoledistriktets nettsted finner du oversikt over boundaries og kan ofte også søke på hvilken skole du tilhører med din adresse. Du vil også kunne se om dere bor langt nok fra skolen til å få skolebuss til og fra.

Skolen er førsteprioritet etter innflytting. Du kontakter skolen og de hjelper deg med alt du trenger. Skolen forlanger en kopi av enten en kjøpskontrakt på huset  eller en leieavtale vedr. det huset man skal bo i. Det er først når man har dette i besittelse at man kan ta kontakt med skolene og da få tildelt en skoleplass. Man søker altså ikke skoleplass på de amerikanske offentlige skolene. Dette gjelder alle trinn ifra Kindergarten til High School. Så snart du er tildelt skoleplass kan barnet begynne (dette tar ofte bare ett par dager, dersom barnet er språktestet og vaksinert som beskrevet nedenfor).

Når det gjelder private skoler, er man nødt til å søke og ta kontakt direkte med skolene. Det kan ofte være lange ventelister her, så vær ute i god tid.

Valg av skoler i Houston og omegn

De allerede fleste utenlandske barna som kommer til Texas begynner på public schools. Kvaliteten på skolene i Texas kan være særdeles bra og lærenivået ligger ofte mye høyere enn for tilsvarende alder i Norge. Skolene er delt inn i tre trinn:

  • Elementary School: Kindergarten (KG)+ 1-5 grade (tilsvarer barneskolen)
  • Junior High: (også kalt Middle) School: 6 – 8 grade (ungdomsskolen)
  • High School: 9 – 12 grade (videregående skole)

Alderen på barnet avgjør hvilken grade (klassetrinn) eleven plasseres i. Fyller barnet 5 år på eller før den 1. september, begynner det i Kindergarden når skolen begynner i slutten av august. Tilsvarende for senere grades. Noen foreldre er veldig i tvil om de skal be om at barnet plasseres “ett trinn ned”. Dette er en avgjørelse som tas av den enkelte familie, men vi råder dere til å snakke med andre norske før dere tar en avgjørelse. En ting man også bør huske på i denne sammenheng, er at barnet på fritidsaktiviteter vil bli plassert med barn på samme alder og fra samme skole. Det kan da være godt og trygt, å kunne gå sammen med klassekamerater på samme trinn.

Seven Lakes High School (Photo: KISD)

Det er greit å vite at amerikanske barn ofte lærer å lese i barnehagen (3-4 år) og derfor leser ganske bra når de er 5 år. I Kindergarden skal de imidlertid ta hensyn til at det ikke er alle barn som har lært og lese, og de norske klarer derfor helst å henge med.

I Katy ISD (og kanskje også i andre Texas skoledistrikt) finnes Sheltered Immersion Newcomer Programs for nyankomne Junior High og High School studenter som har bodd her i mindre enn 15 mnd og som har under en viss score på engelsktest. Kurset omfatter språk, matte med noe science og noe social studies. Dette kan være ett godt og “trygt” tilbud til de som trenger litt ekstra språklig eller på andre måter og/eller som er i alder “overgang” barneskole/ungdomsskole og/eller bare ønsker tilvenning til studieliv og metoder. Merk at det ofte kan være mange spansktalende/asiatiske på kursene. Her kan du lese mer: http://www.katyisd.org/campus/MMJH/Pages/Newcomer-Center.aspx

Skolene blir evaluert hvert år etter hvor gode resultater de oppnår igjennom statlige nasjonale tester i Texas. De beste skolene er gradert på denne måten:

  • exemplary,
  • recognized
  • accepted
  • not-accepted.

Les mer om det her: www.greatschools.org/texas/katy/

De aller fleste elementary skolene i Katy, The Woodlands, Sugar Land er exemplary. Jo lenger opp i skolene årene man kommer, jo “dårligere” blir kvaliteten/læringsinnholdet sammenlignet med norske skoler. Katy er forøvrig kjent for at de beste high-schools ligger her.

I Katy–området finnes det ingen dårlige skoler (sør for I-10 som man sier). Alle skolene i dette området er enten exemplary el. recognized. Det stilles høye krav til både elever, lærer og skoledistriktet generelt. Hver sjette uke får barna med seg hjem reports-card (karakterutskrift). Dette begynner man med allerede i Kindergarten. Barn med engelsk som annet språk er fritatt for karakterer den første perioden på skolen.

Hvis man ikke ønsker å ha barna sine i public schools, finnes det private skoler som man kan søke barna sine til f.eks. Montessori skoler, Britiske skoler, Awty International Schools, Texas IB Schools. Ved disse skolene må man selv sørge for transport til og fra skolen samt betale skoleavgift selv. For videre studiekompetanse bør foreldrene undersøke alternativet med IB for barn som er i aktuell alder. Ut over dette må det være en generell anbefaling å velge offentlige skoler siden kvaliteten er så god og fordi disse skolene også vil gi best integrering i lokalsamfunnet.

I Texas er det forøvrig ikke uvanlig med “home schooling” av egne barn. Dette er naturligvis ikke å anbefale for nordmenn, idet noe av den viktigste læring I forhold til både fag, kultur og samfunn kommer gjennom skolen. Du kan imidlertid være forberedt på at du har en nabo eller to, som underviser sine barn selv…

Den første tiden på skolen

Noe som raskt slår en, er hvor profesjonelle skolene er på å ta imot nye elever fra hele verden. På noen skoler mottar de ofte flere nye barn hver uke fra alle steder i verden. Dette enten som resultat av normal til- og fraflytting i “expatområder” eller som resultat av boligutbygging. Det er altså ikke noe spesielt i å være norsk, selv om de synes det er hyggelig å treffe en nordmann og kanskje også kjenner noen fra før…

Det er ingen ”innkjøringsperiode”, så når eleven er engelsktestet og vaksinert og alle skjemaer levert så bærer det rett inn døren til full skoledag (gjerne 8.30-15.30). Det er en rask oppstart i ett nytt miljø, men de fleste foreldre opplever allikevel god omsorg og oppmerksomhet rettet mot sitt barn den første tiden. Lærerne er ofte også ekstra tilgjengelige for spørsmål fra bekymrede foreldre.

Det er strengere disiplin på de amerikanske skolene enn på de fleste norske skoler. Med støtte hjemmefra og eventuell avklaring med læreren med hensyn til hva som kreves, venner de norske barna seg som regel raskt til dette. De får ro til læring og vet hva som forventes.

De offentlige skolene har ett meget godt system for studenter med engelsk som annet språk. Programmet heter ESOL/ESL (English for Speakers of Other Languages). Hver skole har sin egen ESL ansvarlige, spesielt utdannet ESL lærere og en foreldrerepresentant som evaluerer hver enkelt elev årlig. Det varierer fra skole til skole og fra elev til elev, om man velger å undervise eleven i klasserommet eller ta eleven ut av klassen for spesialundervisning med andre nye “fremmedspråklige”. Barna får i tillegg spesialbehandling på tester etter behov (lengere tid, ordbøker, forklaring av uttrykk osv). Alt er derfor tilrettelagt slik at barna fortere skal lære seg både engelsk språk og læresystem. Her finner du informasjon om ESL fra Katy ISD.

Karakterer er en naturlig del av det amerikanske skolesystemet. I de første årene vil noen av fagene ikke ha karakterer men gradering som for eksempel “Unsatisfactory”, “Needs improvement”, “Satisfactory”. Som utenlandsk elev får du ikke karakter det første halvåret når man kommer til en ny skole. Barna vil imidlertid delta på de offentlige testene sammen med sine klassekamerater. En del norske opplever ett forholdsvis sterkt “press” i forbindelse med testene. Man terper og repeterer på det samme stoffet lenge før testen, og læreren gjør alt hun eller han kan, for at elevene skal oppnå gode resultater. Det er generelt mye fokus på testene både blant lærere og foreldre og barn. Dette er fordi resultatene er viktig både for skolens omdømme og for avlønningen av lærerne (de har bonus basert på karakterer). Det er stadig debatt om det statlige testsystemet i Texas. Det er derfor all grunn for oss nordmenn til å ta det hele med stoisk ro, men naturligvis gjøre vårt beste…

Språktest

De fleste skoler krever at samtlige barn gjennomgår en språktest før de begynner på skolen. Dette slik at skolen best mulig kan tilrettelegge språkoppfølgningen til barna. Resultatet av testen kan for eksempel ha betydning for hvilken klasse barnet plasseres i. Ikke alle lærerne har EOSL tilleggs utdanning.

Vær forberedt på at den første delen av språktesten normalt vil oppleves forholdsvis enkel å komme igjennom, selv om barnet ikke forstår mer enn kanskje bare ett par ord. Dersom eleven består den første delen, går han/hun direkte inn til en ny test. Forut for dette anbefales det å forberede barnet på forhånd om at de i den andre testen skal vise hva de ikke kan. Hele poenget er at de ikke forventes å forstå alle spørsmålene eller klare å svare på alle. For barn som vanligvis tenker at de bør kunne forstå alt og svare på alt, kan den andre testen ellers bli en både vanskelig og tåredryppende opplevelse.

Dokumentasjon av norsk skolegang

Ta med ALLE bekreftelse fra skoler ditt barn har gått på i Norge. Der ingen plikt, men gjør prosessen enklere med å gjøre viktige valg av fag. Tenk på at skolene hvert år tar imot elever fra hele verden hvorav noen kanskje aldri har hatt mulighet til å gå på skole eller som har hatt hjemmeundervisning. Du må som forelder informere best mulig hvordan ditt barn har fått undervisning.

Ungdom som begynner på high school må ha med seg en engelsk oversettelse av karakterutskrift ved opptak av skolen. Alle barn må ha med seg en fødselsattest på engelsk. Dette er svært viktig!!! Dette fås på folkeregistret hjemme i Norge. Husk det før avreise!

Vaksinasjon av barn

For at man i det hele tatt skal få lov til å begynne på en skole i Texas, uansett offentlig el. privat må barna være vaksinert mot en rekke sykdommer En del av vaksinene det stilles krav om i Texas blir gitt barna tidligere (yngre) enn i Norge. I tillegg gis det vaksiner mot Hepatitt A og B i Texas, som visstnok ikke gis i Norge. Det er derfor ikke uvanlig å måtte igjennom mange sprøytestikk for man kan reise over. Husk å begynne tidlig, for noen av vaksinasjonene skal gis med noen måneders mellomrom og må være avsluttet før man begynner på skolen.
Hvis du vet hvilket skoledistrikt barna skal begynne i, kan du finne informasjon om påkrevde vaksiner på deres nettside. Vet du det ikke, så bruk for eksempel kravene i Katy ISD for å orientere deg ca om hva som kreves (link til kravene for skoleåret 2013-2014). Skjemaene kan virke “greske” for foreldrene, men norske leger og sykepleiere skjønner godt “språket” så det er vel sjelden noe problem å klargjøre hvilke vaksiner som skal gis.

NB! Alle barna må ha med seg vaksinasjonskort oversatt til engelsk fra helsesøster/helsestasjon/lege.
Hvis man oppdager at man ikke har tatt alle påkrevde vaksiner så er det enkelt å få tatt disse I Texas etter ankomst. Skolen vil kunne vise deg til nærmeste lege eller “Pharmacy” med egen legepraksis.

Hvis du vil du være sammen med barna på skolen

Ikke noe problem! Du kan spise lunsj med dem (faste tider de går i kantinen) eller du kan arbeide på skolen og se dem gjennom ditt nærvær der.
I Katy ISD var det i skoleåret 2013-2014 nedlagt mer enn 838.000 (ja, du leser riktig: åttehundreogtrettiåttetusen) arbeidstimer fra mer enn 17.000 frivillige (stort sett foreldre og andre familiemedlemmer). Det er derfor nesten forventet at du tar i ett tak, du også. Du kan jobbe i kantinen, i biblioteket, du kan lese for klassen, ta bilder til ”Yearbook”, du kan være med som vakt på klasseturer, forberede fester, hjelpe lærerne med forberedelser til aktiviteter (klipp og lim) osv osv. Vi anbefaler alle foreldre å hjelpe til litt; det er en unik opplevelse å få se hvordan skolene her drives.
Her kan du lese mer om såkalte VIPS (Volunteer in Public Schools) i Katy ISD (søk eventuelt frem ditt eget områdes ISD): http://www.katyisd.org/dept/pie/Pages/VIPS.aspx

Ja, og ikke glem norsken da!

Både http://www.globalskolen.no/web/ og http://norskskolen.claroline.com/ tilbyr gratis (statsstøttet) nettbasert undervisning til elever i 1-10 klasse som bor i utlandet. Deltagelse på en av disse skolene krever en del innsats av både foreldre og barn men anbefales for at barna ikke skal måtte ta igjen for mye ved hjemkost til Norge. Det er som regel en innlevering hver uke bortsett fra i de norske skoleferiene. Man kan regne å bruke ca 1,5 timer per uke på skolearbeidet, som består av både tekst og lyd og bilde. Elevene har egne nettsteder hvor de kan bli kjent med andre norske barn rundt i verden. Kontakt skolene for mer informasjon.